Integració sensorial


Què és la integració sensorial?

Integració Sensorial és la capacitat del sistema nerviós central (SNC) de processar correctament el estímuls sensorials del nostre cos i entom i generar respostes adaptades adequades a l’ambient que ens envolta.

Aquest procés constitueix la base sobre la qual el nen/a creara noves habilitats en totes les arees del seu desenvolupament, ja que la manera en com percebem, interpretem i organitzem aquesta informació sensorial determina en gran part la nostra manera d’actuar i reaccionar, les habilitats motrius que tenim, la capaciat per estar alerta i atents, l’aprenentatge, el llenguatge, i fins i tot la manera en com juguem i ens relacionem amb els altres.

Integració Sensorial 2

Teoría d’lntegració Sensorial de A. Jean Ayres

La teoría d’lntegració Sensorial de A. Jean Ayres, defen que, els diferens comportaments que s’observen en l’ésser huma (habilitat per la concentració, organització, autoestima, autocontrol, habilitat per l’aprenentatge academic, capacitat d’abstracció, pensament i/o raonament i especialització de cada costat del cos) estan directament relacionats amb el funcionament de cada sistema sensorial i amb l’integració organitzada de tata la informació que arriba de l’ambient i del nostre propi cos.

Quan un nen/a té dificultats per integrar de forma adequada les sensacions, es poden veure afectadas moltes arees del seu desenvolupament

La funció del terapeuta ocuapcional sera, dones, guiar i facilitar !’entrada d’aquestes experiéncies sensorials amb la finalitat de fer que el nen/a millori en la seva participació i en la seva capacitat d’acompliment.

Què és la teràpia d’integració sensorial?

La teràpia d’integració Sensorial és un enfoc terapèutic desenvolupat en els anys 70 perla Dra. Jean Ayres, Terapeuta Ocupacional i neurocientífica, la qual va comen ar a investigar i publicar artícles científics que segueixen revisant-se i ampliant-se fins l’actualitat.

La intervenció es duu a terme per terapeutes ocupacionals formats especificament en aquest enfoc a nens/es que presentin dificultats en el procesament sensorial, ja siguin de discriminació o de modulació.

Objectius de la teràpia d’integració sensorial

El principal objectiu és que el SNC procesi i integri els estímuls sensorials d’una manera organitzada. Es treballa, per tant, perque el nen/a vagi adquirint habilitats per respondre de manera apropiada a l’entrada sensorial i pugui dur a terme respostes organitzades i exitoses als estímuls captats a través deis diversos sistemes sensorials (visual, auditiu, gustatiu, olfactiu, tactil, propioceptiu i vestibular).

Aquesta intervenció es pot realitzar com a tractament principal o complementant-se amb altres tipus d’intervencions.

En aquest últim cas, després d’una sessió d’lntegració Sensorial es podra observar que el nen/a esta més organitzat i autoregulat podent, així, aprofitar millor intervencions d’altres professionals.


Explíca’ns el teu cas

La UEN disposa d’activitats terapèutiques complementàries que milloren notablement els tractaments
i que, juntament amb les especialitats assistencials, configuren la nostra plataforma de serveis.

Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas.

  info

  UEN Barcelona

  Passeig de la Vall d’ Hebrón 159-169
  08035 Barcelona
  93 428 54 43 / 648 552 887
  93 274 24 94
  info@uen.cat

  info

  UEN Tarragona

  Requet de Fèlix 35
  43480 Vila-seca. Tarragona
  977 396 260 / 696 000 172
  93 274 24 94
  info@uen.cat