ELS NOSTRES SERVEIS D'ATENCIÓ INFANTIL A REUS

Equip expert de psicòlegs infantils, logopedes i psicopedagogs
atencion infantil logopedia reus

UEN INFANTIL té com a objectiu donar resposta a qualsevol tipus de dificultat o de trastorn de desenvolupament durant la infància i l’adolescència. La nostra filosofia es basa en la capacitació familiar i en el treball en xarxa amb l’entorn, incidint al màxim en afavorir l’evolució global, l’aprenentatge, la funcionalitat i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies.

Som un equip interdisciplinari d’experts en pediatria, formats per ajudar i atendre les necessitats específiques de cada infant i adolescent amb alguna mena de trastorn del neurodesenvolupament: alteracions tant a nivell cognitiu com de conducta, en la coordinació motora i dificultats d’aprenentatge o d’atenció, entre altres.

Atenem la globalitat de l’infant, tenint en compte els aspectes individuals, biològics, psicosocials i educatius, propis de cada infant, relacionats amb el seu propi entorn: la família, l’escola, la cultura i el context social.

PSICOLOGIA INFANTIL I LOGOPÈDIA A REUS

Les instal·lacions compten amb tot el necessari per dur a terme un excel·lent tractament integral per a infants i adolescents.

ELS NOSTRES EXPERTS EN PSCOLOGIA INFANTIL I LOGOPÈDIA DE REUS

El millor equip especialitzat en psicopedagogia, psicologia i rehabilitació

SERVEIS DE PSICOLOGIA INFANTIL I FISIOTERÀPIA

La nostra consulta al centre de Reus compta amb les millors instal·lacions per al desenvolupament dels nens.

Àrees professionals infantil :

 • Neuropsicologia
 • Psicologia
 • Psicopedagogia
 • Fisioteràpia
 • Logopèdia
 • Teràpia ocupacional

Atenem infants amb els següents trastorns:

 • Retards del desenvolupament psicomotriu
 • Prematuritat, hipotonia e hipertonia del nadó
 • Síndromes, alternacions genètiques
 • Dificultats i/o trastorns del neurodesenvolupament
 • Alteracions neurològiques (lesions cerebrals, epilèpsia, espina bífida, etc.)
 • Metabolopaties
 • Dificultats de processament i d’integració sensorial
 • Dificultats de comunicació
 • Retards del llenguatge
 • Trastorns específics del llenguatge (TEL)
 • Trastorn de l’espectre autista (TEA)
 • Trastorn de la regulació
 • Dificultats d’atenció, trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat
 • Dificultats o trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, discalculia)
 • Dificultats o trastorns de la conducta
 • Dificultats o trastorns emocionals

Com ho fem?

La nostra filosofia de treball és fomentar la funcionalitat i autonomia dels infants i adolescents a partir de les seves fortaleses i habilitats, millorar la seva qualitat de vida sota el paraigua de la capacitació familiar, facilitant estratègies i eines que afavoreixin al màxim el seu desenvolupament en les seves activitats de la vida diària.

 • Avaluació diagnòstica
 • Pla d’atenció individualitzada
 • Sessions de tractament a les nostres instal·lacions o domicili segons el cas o les necessitats del moment.
 • Coordinació amb els diferents dispositius de la xarxa sanitària, educativa i dels serveis que atenen l’infant i la família

UNITAT D'ESTIMULACIÓ NEUROLÒGICA DE TARRAGONA I REUS

EXPERIÈNCIA

Més de 25 anys ens avalen en el tractament i la rehabilitació de pacients amb problemes neurològics.

EQUIP PROFESSIONALS

Comptem amb els millors professionals i experts a les àrees de fisioterapeutes, neuropsicologia, teràpia ocupacional, logopedes, etc.

DEMANA HORA

Pots consultar-nos per resoldre qualsevol dubte que tinguis sobre els nostres serveis.

Què oferim?

Oferim serveis d’atenció global al desenvolupament infantil i juvenil. Som un equip interdisciplinari de professionals experts en atenció infantil en els àmbits de la fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, medicina rehabilitadora, neuropediatria, psiquiatria i pneumologia infantil.

Treballem de manera coordina per atendre els infants amb trastorns del desenvolupament (o amb risc de patir-ne); trastorns emocionals o de conducta; disharmonies del llenguatge i sensoriomotrius, etc.

La nostra filosofia de treball és fomentar la funcionalitat i autonomia dels infants a partir de les seves fortaleses i habilitats, millorar la seva qualitat de vida, sota el paraigua de la capacitació familiar, en els entorns naturals, facilitant estratègies i eines que afavoreixin al màxim el seu desenvolupament en les seves activitats de la vida diària.

Ens coordinem amb la xarxa educativa, pediàtrica i social que atén a l’infant a fi d’incidir en el seu benestar i en el de la seva família.

A partir de les preocupacions de les famílies, elaborem de manera conjunta un pla d’atenció individualitzat. Realitzem valoracions diagnòstiques i sessions terapèutiques en modalitat individual o grupal, dins les nostres instal•lacions o en l’entorn natural de l’infant.

VOLS VISITAR EL NOSTRE CENTRE?

Els millors especialistes t’ajudaran a resoldre els teus dubtes

VOLS VISITAR EL NOSTRE CENTRE?

Els millors especialistes t’ajudaran a resoldre els teus dubtes

què tractem a la consulta infantil de reus?

 • Afeccions traumatològiques

Són moltes les causes d’origen traumàtic que poden presentar els infants durant el procés de creixement. La fisioteràpia infantil es proposa solucionar, reduir o minimitzar les possibles seqüeles ocasionades arran de processos traumàtics, originats per alguna activitat física, esportiva o simplement per una caiguda, al mateix temps que atén la supervisió durant el procés de creixement a nivell postural, equilibri musculoesquelètic en afectacions congènites o alteracions del creixement.

En funció de l’edat, un altre objectiu principal de la fisioteràpia pediàtrica infantil és l’estimulació i la supervisió de nens i nenes amb algun trastorn del desenvolupament motriu o alteracions sensoriomotrius.

 • Malalties neuromusculars

Distròfia muscular de Duchenne, atròfia espinal Infantil.

 • Patologies traumàtiques

Torticoli congènita, escoliosis, displàsia de maluc, peus equivovars, acondroplàsia.

 • Síndromes congènites

Aquestes síndromes es generen durant els primers mesos de gestació. D’alguns se’n coneixen les causes i d’altres no, ja que estan vinculats amb la genètica (síndrome X fràgil), problemes cromosòmics (síndrome de Turner, síndrome de Down, etc.), exposició a productes tòxics o medicaments, etc. També podrien donar-se malformacions per la combinació genètica i ambiental (llavi leporí, fissura palatina, etc.).

 • Trastorns de relació i comunicació

Presenten desordres en la utilització de patrons socials a l’hora de comunicar-se, tant en la comunicació verbal com no verbal. Sol existir un deteriorament en la intenció comunicativa des de les etapes inicials i la flexibilitat en l’adaptació social (resolució de situacions de la vida diària, planificació i nous aprenentatges).

 • Trastorn de l’espectre autista (TEA)

És un trastorn neurobiològic que afecta i es manifesta fonamentalment a l’àrea de la comunicació verbal i no verbal alterada, la interacció i vinculació socioafectiva i la flexibilitat dels patrons de conducta.

No hi ha dues persones amb TEA iguals, podem dir que la seva evolució dependrà de les seves habilitats, suports i ajustos adequats a cada cas. Solen ser persones molt meticuloses, presenten competències en habilitats mecàniques, repetitives i interès per temes específics.

Podem observar infants amb TEA amb contacte visual, gestos i expressions molt estereotipats, falta d’estratègies a l’hora de participar activament en un joc (on es poden produir respostes inesperades, presentar patrons repetitius, manifestar escassa tolerància a la frustració a la qual se suma l’ansietat), respostes poc adequades als estímuls visuals (enlluernament per llums brillants o objectes que giren constantment), tàctils, gustatius, etc.

 • TRASTORNS I DIFICULTATS DE LLENGUATGE

 • Trastorns del llenguatge receptiu

Presenten dificultat en les competències relacionades amb la comprensió. Per exemple, l’infant no escolta bé el que li diuen, no para atenció quan li parlen, té dificultats a l’hora d’entendre el que li llegeixen, no entén ordres o consignes simples verbals, etc. Les causes d’aquestes dificultats poden ser diverses: antecedents genètics, discapacitat auditiva, deteriorament visual, trastorn d’atenció, síndrome de Down, trastorns de l’espectre autista, etc.

 • Trastorns de llenguatge expressiu

Presenten dificultats en la capacitat de l’expressió (vocabulari, expressar idees, sensacions, sentiments, etc.). Els infants amb aquesta mena de trastorns solen estar per sota de la mitjana en la construccions d’oracions simples, ometen paraules, s’inicien a parlar molt tardanament, parlen amb veu molt baixa, utilitzen paraules vagues o ambigües”, no solen narrar històries, utilitzen gestos per a comunicar, etc.

 • Trastorns mixtos

Dificultats per parlar i comprendre. Les competències receptives, com les expressives, poden veure’s compromeses.

 • Trastorn d’aprenentatge (TA)

El trastorn d’aprenentatge es tradueix en una dificultat que obstaculitza l’aprenentatge de les habilitats i estratègies acadèmiques instrumentals (lectura, escriptura i càlcul). Aquesta mena de trastorn sol anar acompanyat de problemes en la regulació de la conducta, la baixa autoestima i l’ansietat.

 • Trastorn per dèficit d’atenció (TDA)

Pot haver-hi una preponderància cap a la falta d’atenció, distracció i concentració (TDA). Els costa molt entendre les consignes i per a qualsevol activitat requereixen més organització i esforç.

Alguns d’aquest infants presenten un perfil hiperactiu i impulsiu (TDH). Estan en constant moviment, els costa finalitzar les activitats iniciades, parlen amb molta fluïdesa i de manera impacient, els costa molt esperar el seu torn i interrompen constantment a l’aula.

 • Dificultats en la lectoescriptura

L’aprenentatge de l’escriptura i lectura evoluciona des de molt petits i continua al llarg del període escolar. Les dificultats poden aparèixer en qualsevol etapa evolutiva.

Quan hi ha un retard, alguna alteració o no hi ha evolució, parlem de trastorn específic d’aprenentatge. Cal abordar, llavors, estratègies i metodologies d’aprenentatge, per tal de fomentar les habilitats, destreses i aptituds de l’infant que van des de les dificultats a l’hora d’expressar-se per escrit, omissions de lletres o síl•labes, substitucions de lletres, errors ortogràfics, microescriptura, etc.

Quant a la lectura, podem trobar sovint dificultats en la lectura lenta, poca fluïdesa lectora, errors fonològics, substitucions d’uns sons per uns altres, comprensió lectora, etc.

 • Patologies respiratòries

Les malalties respiratòries més freqüents en nadons, infants i adolescents són la bronquiolitis, la bronquitis de repetició, l’asma, les pneumònies i les infeccions recurrents i la tos crònica.

La pneumologia pediàtrica és l’especialitat mèdica que s’ocupa del diagnòstic, tractament, seguiment i prevenció dels problemes respiratoris en els pacients pediàtrics.